SOMICO

SOMICO

SOMICO

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

​​​​​​MỤC TIÊU: của từng thành viên phải phù hợp với mục tiêu của từng bộ phận và phải phù hợp
với mục tiêu chung của SOMICO. Quản trị mục tiêu, lấy hiệu quả làm thước đo chính trong mọi hoạt động.

 

TRUNG THỰC: Tính cởi mở, thẳng thắn, trung thực là nền tảng trong ứng xử và thực hiện công việc.
Tất cả những gì làm hàng ngày phải phù hợp với đạo lý, đạo đức kinh doanh.

 

CHỦ ĐỘNG: SOMICO luôn xây dựng môi trường làm việc đề cao trách nhiệm cá nhân cùng với tính tự chủ,
khuyến khích nhân viên chủ động giải quyết công việc trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được giao.

 

HỌC HỎI: Không ngừng học hỏi để hoàn thiện, vai trò quản lý luôn giúp đỡ, chỉ cho nhân viên các yêu cầu
về công việc và kiến thức, năng lực của bản thân để mỗi cá nhân tự hoàn thiện chính mình.

 

LUÔN HOÀN THIỆN:Ngày hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai”.
Đó không những là khẩu hiệu mà còn là tiêu chí đánh giá kết quả công việc của mỗi nhân viên.

 

TÔN TRỌNG: SOMICO khuyến khích tham gia bình đẳng, hợp tác và đoàn kết của tất cả nhân viên.

 

SÁNG TẠO: SOMICO xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo, trân trọng những đam mê,
giúp cho những hoài bão ước mơ của nhân viên trở thành hiện thực.

 

CÔNG BẰNG: Đánh giá nhân viên một cách khách quan, công bằng. Chính sách đãi ngộ dựa trên năng lực
và đóng góp của từng người hài hòa với lợi ích chung của tập thể.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top