» GIẤY CHỨNG NHẬN


› Các giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu:                                                                                                                                     › Mẫu nhãn hiệu

_____________

  1. Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu KAI-AN®  ›                                                                                                     

  2. Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu SOMAX®  ›                                                                                                   

  3. Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu SOMILUBE® ›   

  4. Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu WEASEL®  ›   

› Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

_____________

  1. Giấy chứng nhận quyền tác giả mẫu thiết kế bao bì sản phẩm      ›

  2. Mẫu thiết kế bao bì                                                                                 ›